คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายนรุตม์ชัย วงศ์พิพิธ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน/การเรียน/วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเขมิกา จั่นบุญมี
ตำแหน่ง : รองประธาน/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายภูรินท์ชัย เงินเรียง
ตำแหน่ง : รองประธาน/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรชมพู ชาญนรา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชรนภัทร ไชยสุระ
ตำแหน่ง : เลขานุการ/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพัฒน์ มุขศรี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์/ปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยรัตน์ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการ/ปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนสนาม
ตำแหน่ง : กิจกรรม/โสตทัศนศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรนันต์ กันทะ
ตำแหน่ง : กิจกรรม/การเรียน/วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัยนันท์ กาญจนพิบูลย์
ตำแหน่ง : กิจกรรม/การเรียน/วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรวิภา แก้วกัณหา
ตำแหน่ง : ปกครอง/การเรียน/วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวิณี ผลนาค
ตำแหน่ง : กิจกรรม/ปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณวรินทร์ บัวสาย
ตำแหน่ง : โสตทัศนศึกษา/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวตวงพร พรทิพย์เทวา
ตำแหน่ง : กิจกรรม/การเรียน/วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมฤทัย จอมดวง
ตำแหน่ง : การเรียน/วิชาการ/เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยารัตน์ มีทอง
ตำแหน่ง : การเรียน/วิชาการ/โสตทัศนศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญานิศา ปรางศรี
ตำแหน่ง : กิจกรรม/โสตทัศนศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาตยา จอมทิพย์
ตำแหน่ง : ปกครอง/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา เขียวพุ่มพวง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์/โสตทัศนศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมิตา มาพร้อม
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญวิทย์ สมอ่อน
ตำแหน่ง : ปกครอง/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภมงคล ผิวขม
ตำแหน่ง : ปกครอง/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ จานทอง
ตำแหน่ง : โสตทัศนศึกษา/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต ใจรัก
ตำแหน่ง : โสตทัศนศึกษา/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพนธ์ คำจุมพล
ตำแหน่ง : ปกครอง/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ ฉลาดแพทย์
ตำแหน่ง : ปกครอง/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐฐากร ชาติดี
ตำแหน่ง : ปกครอง/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนวนิดา การวิริยะไพบูลย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณวิสา พาชีเชาว์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตนัย สายราช
ตำแหน่ง : ปกครอง/โสตทัศนศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพรรณ มั่งมี
ตำแหน่ง : การเรียน/วิชาการ/ปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชยา สุขเดช
ตำแหน่ง : การเรียน/วิชาการ/เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภัสสร โพธิ์วงษ์
ตำแหน่ง : การเรียน/วิชาการ/เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐวรรณ เครือโชติ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์/ปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภเดช อุทัย
ตำแหน่ง : การเรียน/วิชาการ/ปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6