กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวัฒนชัย สนุ่นดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ : watanachai__2014@hotmail.com

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0867578096

นางรัชนี เชื่อมทองเจือ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0942952995
อีเมล์ : ratchanee@tunp.ac.th

นางสาวปวีณอร จันทร์เพชร
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : paweenorn_041@hotmail.com

นายสนธยา นิธินิโยปกรณ์
ครู
เบอร์โทร : 0922707722
อีเมล์ : friday.16@hotmail.com

นางกนกภรณ์ ดาบพิมพ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0982848696
อีเมล์ : kanokyot10@gmail.com

นางสาวรัศมี เม็งประโคน
ครู
เบอร์โทร : 0857742246
อีเมล์ : russamee.diary@gmail.com

นางสาวกชกร​ ภูชะนาม
ครู

นางสาวสุจิตรา วังชิ้น
ครู
เบอร์โทร : 0912038756
อีเมล์ : sujittra.wc@tunp.ac.th