กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนกภรณ์ ดาบพิมพ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางรัชนี เชื่อมทองเจือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปวีณอร จันทร์เพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสนธยา นิธินิโยปกรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายวัฒนชัย สนุ่นดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววันเพ็ญ ชื่นมาลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนิตยา ไวการไถ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวรัศมี เม็งประโคน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกชกร​ ภูชะนาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจิตรา วังชิ้น
ครูผู้ช่วย