กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวริยาพร โพธิ์สุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสาน
ครู คศ.1

นางพัชฎา บุตรยะถาวร

นางรัตชนีวัล สวนเพลง
ครู คศ.1

นางสาวบุญฑริกา ทองหล่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลนา วิชัยขัทคะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร นามทอง
ครู คศ.2

นางสาวศศิโรจน์ ชูสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลวรรณ สมบัติดี
ครูผู้ช่วย

นายกิตติพศ โกนสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมา เหมือนรักษา
ครูอัตราจ้าง