กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลลนา วิชัยขัทคะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0852116204
อีเมล์ : lalana.amm@gmail.com

นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : phatchada@tunp.ac.th

นางสาวจิราพร นามทอง
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0877913005

นางสาวศศิโรจน์ ชูสกุล
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 02-5931965
อีเมล์ : icecyjan@hotmail.com

นางสาวกมลวรรณ สมบัติดี
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0843771592
อีเมล์ : kung02687@gmail.com

นายไกรสิทธิ์ ตุระวิแสง
ครู

นางสาววิภา กองโคกสูง
ครู
เบอร์โทร : 0922760358
อีเมล์ : wipa.chem54@gmail.com

นางสาวเกศรินทร์ ชาน้อย
ครู
อีเมล์ : doodeedub.06@gmail.com

นายถาวร ตอพิมพ์
ครู
เบอร์โทร : 0986433956
อีเมล์ : got.thaworn@gmail.com

นางสาวหทัยรัตน์ ไกยวงศ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0884536206
อีเมล์ : aumrakzee@gmail.com

นายสุพิชัย คำทุย
ครู

นางสาวพินันทา ดอกพิกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น