กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิราพร นามทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร
ครู คศ.1

นางรัตชนีวัล สวนเพลง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวบุญฑริกา ทองหล่อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวลลนา วิชัยขัทคะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางวริยาพร โพธิ์สุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศศิโรจน์ ชูสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวกมลวรรณ สมบัติดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายกิตติพศ โกนสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปัทมา เหมือนรักษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายไกรสิทธิ์ ตุระวิแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศรินทร์ ชาน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิภา กองโคกสูง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายถาวร ตอพิมพ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5