ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี  เดิมชื่อโรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑  หมู่ที่ ๒  ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี   สร้างอยู่บนที่ดินของกำนันแท่น ผลมะขามที่บริจาคให้ จำนวน ๒๐ ไร่ ๒๖  ตารางวา
        เมื่อปี พุทธศักราช 2536 นายแท่นผลมะขาม ซึ่งเป็นกำนันตำบลคลองควายในขณะนั้น ได้มีเจตจำนงที่จะบริจาคที่ดินเพื่อก่อตั้ง โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ให้กับบุตรหลานในตำบลคลองควายได้ศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้านและได้เล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น
        นายสุรศักดิ์  สว่างแสง  พร้อมด้วยนายจรัญ ดีงาม  นายสมบูรณ์  ผลนาค  ได้ประสานขอที่ดินจากกำนันแท่น  ผลมะขาม เพื่อจัดตั้งโรงเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนและชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียน ต่อมา         ได้ขออนุญาตกรมสามัญศึกษา ขอจัดตั้งโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสามโคก และได้เปิดรับนักเรียนเข้ามาเรียน รุ่นแรกในปีพุทธศักราช 2537 โดยใช้อาคารหอประชุมสภาตำบลคลองควายเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  
        นายสุรศักดิ์  สว่างแสง  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสามโคกในขณะนั้นได้มอบหมายให้ นายจรัญ ดีงาม  เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสามโคก และให้เป็นผู้บริหารของโรงเรียนสาขาฯ ในลำดับต่อมา
      เมื่อวันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๓๘ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนชื่อโรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นโรงเรียนได้กำหนดวันที่ ๑๔ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  หลังจากได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนแล้วกรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้ง นายจรัญ  ดีงาม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรกของโรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม และมีนายสมบูรณ์ ผลนาค เป็นครูคนแรกของโรงเรียนนี้
   โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก รับนักเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  ๒ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  ๙๐ คน  ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ได้เปิด เปิดรับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมชื่อโรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม  อักษรย่อ ป.ว.ว. เป็นชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี อักษรย่อ ต.อ.น.ป. เมื่อวันที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๔๘ โดยมีนางตรีสุคนธ์  จิตต์สงวน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในสมัยนั้น
          เมื่อวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  นายสังเวียน พงษ์สิทธิผล ได้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน จำนวน ๕ ไร่  ๒ งาน ๘๐ เศษ ๕ ส่วน ๑๐ ตารางวา   ปัจจุบันนี้โรงเรียนมีพื้นที่เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนที่ได้รับการบริจาคจากกำนันแท่น ผลมะขาม และนายสังเวียน พงษ์สิทธิผล รวมทั้งหมด  ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๖.๕ ตารางวา