กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชนิดา ดึงดาล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโฉมสอางค์ คชพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางดวงธิดา บรรเทิงจิตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายนักรบ ฤทธิสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเดือนเพ็ญ ร่วมรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายเอนก เนื่องเสวก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางวิภารัตน์ วงษ์ดวงแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

ชัชชัย ชูชิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายชิชล ชัยโชค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวอำพร รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5