กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดวงธิดา บรรเทิงจิตร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโฉมสอางค์ คชพันธ์
ครู คศ.1

นายชินพันธ์ ไชยฉัตรโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวชนิดา ดึงดาล
ครูผู้ช่วย

นายนักรบ ฤทธิสาร
ครู คศ.1

นางสาวเดือนเพ็ญ ร่วมรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายเอนก เนื่องเสวก
ครูผู้ช่วย

นางวิภารัตน์ วงษ์ดวงแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายเดชา แก้วมล