กลุ่มสาระเทคโนโลยี

นางมณีวรรณ เหมือนนาค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี

นางสาวจิราพร เหมพุทธ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวซ่อนกลิ่น คงหนู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นาวสาววิชญาภา โพธิ์นวม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายสมเจตน์ เหมือนนาค
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายนิติธร ฤทธิค่อม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรปวีณ์ ศรีสุพรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจีรพัชร์ แสงเทียน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5