กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางภณภัญ วงศาโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายธีราวุธ น้อยนะวะกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวทิพาพร ประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมุธิตา เทวดา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายพีระกรณ์ โชติจิรธนาศักดิ์
ครูผู้ช่วย