วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
>> วิสัยทัศน์ (Vision)
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี  เป็นองค์กรคุณภาพผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้พร้อมก้าวสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
 
>> พันธกิจ (Mission)

     1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม มีจิตสาธารณะ รักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     3. พัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
     4. พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ TUNP Model ให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
     5. พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
     6. ส่งเสริมศักยภาพครูให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ