วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ประเสริฐคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใฝ่ใจสุขภาพ  เสริมสร้างสู่สากล


1. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  มีจิตสาธารณะ
2. จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมและจริยธรรม
5. ดำเนินการจัดการศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. ปรับปรุงสถานศึกษาให้มีบรรยากาศร่มรื่น  ปลอดภัย  ไร้สารเสพติด
7. พัฒนาหลักสูตร  จัดการแผนการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพความพร้อม  ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น