บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนพรัตน์ จำนงค์ศิลป์
เจ้าหน้าที่การเงิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสาวิตตรี เฉลียว
ครูธุรการ

นางสาวหทัยรัตน์ ไกยวงศ์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจีระนันท์ สรรพเจริญสิน
ครูการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุริโย เพียรใหม่
ธุรการ3

นายอำนวย สรรพสูพ
ลูกจ้างประจำ