บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวหทัยรัตน์ ไกยวงศ์
เจ้าหน้าที่ปกครอง

นางสาวอำพร รุ่งเรือง
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวนพรัตน์ จำนงค์ศิลป์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสาวิตตรี เฉลียว