บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสาวิตตรี เฉลียว
ครูธุรการ

นางสาวหทัยรัตน์ ไกยวงศ์
เจ้าหน้าที่ปกครอง

นางสาวจีระนันท์ สรรพเจริญสิน
ครูการศึกษาพิเศษ

นายสุริโย เพียรใหม่
ธุรการ 4

นายอำนวย สรรพสูพ
ลูกจ้างประจำ