กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปัญจพล ปิตินานนท์

นางสาวปสิราภา เกลี้ยงประไพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายธานันทร์ ศูนย์กลาง
ครู คศ.3

นายธนากร ลาวเนือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธันยธรณ์ ปริภัณฑาภรณ์