กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปัญจพล ปิตินานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปสิราภา เกลี้ยงประไพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายธานันทร์ ศูนย์กลาง
ครู คศ.3

นายธนากร ลาวเนือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธันยธรณ์ ปริภัณฑาภรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาริณี ขวัญอ่อน
ครูอัตราจ้าง