กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธันยธรณ์ ปริภัณฑาภรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปสิราภา เกลี้ยงประไพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปัญจพล ปิตินานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชญานนท์ พึ่งอยู่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น