กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปัญจพล ปิตินานนท์

นางสาวปสิราภา เกลี้ยงประไพ

นายธานันทร์ ศูนย์กลาง
ครู คศ.3

นายธนากร ลาวเนือง
ครูอัตราจ้าง