กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางประภาพัชรินทร์ วุ่นสันเทียะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 0651219129
อีเมล์ : prapapatcharin@tunp.at.th

นางสาววาสิฏฐี ถมจอหอ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0961039845
อีเมล์ : wasittee.ake@gmail.com

นายบำรุงศักดิ์ หลักม่วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายพิชิต พิมโคตร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : +66816030208
อีเมล์ : peacherinopk2018@tunp.ac.th

นางสาวจันทร์จิรา บุตรศักดิ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0908458300
อีเมล์ : joyjanjira1216@gmail.com

นางสาวฉัตรฑริกา เกิดสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 086-1225291​
อีเมล์ : chattarika@tunp.ac.th

นายภาณุวัฒน์ พรมสว่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0984174515
อีเมล์ : phanuwat.po.63@tunp.ac.th

นางสาวอัมภา เหมบุรุษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

Mr.Rex Adrian S .Ragudos
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

Mr.Christoper Bautista Tulio
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวณัฐมล วรรณวิจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวนวรัตน์ วงค์ราตรี
ครูอัตราจ้าง