กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสิฏฐี ถมจอหอ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายบำรุงศักดิ์ หลักม่วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพินิภา มะธิตะถัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายพลวัตน์ สุขคลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวชนัญชิดา รัตนภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

Miss Elizabeth C. Mier
ครูต่างชาติ

Miss Edelyn D.Baron
ครูต่างชาติ

นางสาววิริยาภรณ์ สมานพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวฉัตรฑริกา เกิดสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวประภาพัชรินทร์ จิตประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายพิชิต พิมโคตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจันทร์จิรา บุตรศักดิ์
ครูผู้ช่วย