กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทัชชกร มอญภาษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบำรุงศักดิ์ หลักม่วง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาววาสิฏฐี ถมจอหอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวพินิภา มะธิตะถัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายพลวัตน์ สุขคลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวชนัญชิดา รัตนภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชยธรณ์ สิงห์สุทัศน์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

Miss Elizabeth C.Mier

Miss Edely D.Baron

นางสาววิริยาภรณ์ สมานพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4