กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทัชชกร มอญภาษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบำรุงศักดิ์ หลักม่วง

นางสาววาสิฏฐี ถมจอหอ
ครู คศ.1

นางสาวพินิภา มะธิตะถัง
ครูผู้ช่วย

นายพลวัตน์ สุขคลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนัญชิดา รัตนภักดี
ครูผู้ช่วย

นายชยธรณ์ สิงห์สุทัศน์

Miss Elizabeth C.Mier

Miss Edely D.Baron

นางสาววิริยาภรณ์ สมานพันธ์
ครูผู้ช่วย