กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภวัทน์ เทียมมาลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธันรัตน์ พ่วงพลับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ว่าที่ร้อยตรีฐานันดร์ ตรีโอสถ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายทรงศักดิ์ อะโน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ว่าที่ร้อยตรีทรงพล คำสมหมาย
ครูผู้ช่วย