กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัทภัค พลยาง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมาลินี ชื่นกมล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววราพร ใจกล้า
ครูผู้ช่วย

นางฉวีวรรณ คำสอน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพัชมณ แตงเทศ
ครูผู้ช่วย