กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัทภัค พลยาง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววราพร ใจกล้า
ครู

นางฉวีวรรณ คำสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0818272086
อีเมล์ : bee_thai@hotmail.co.th

นางสาวพัชมณ แตงเทศ
ครู
อีเมล์ : Patchamon.tt@tunp.ac.th

นายณัฐวุฒิ มาตราเงิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1