กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขวัญประชา ขอเจือกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ คำสอน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวชิระ เกษตรเวทิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภัทรา สังข์ประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางมาลินี ชื่นกมล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1