พนักงานทั่วไป

นางถวิล พักต์เพียงจันทร์
แม่บ้าน

นางสุดารัตน์ มุขศรี
แม่บ้าน

นางฉวี สุทธิโสธร
แม่บ้าน

นางสำเนียง กลิ่นจำปา
แม่บ้าน

นางรุ่งอรุณ หิรัญณิชากุล
แม่บ้าน

นายสุกิจ ใจแสน
พนักงานรักษาความปลอดภัย