ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจริญ ดีงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : นางตรีสุคนธ์ จิตสงวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-พ.ศ.2551
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุต เครือเอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-พ.ศ.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพจ แก้ววงษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงกมล คงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563-ปัจจุบัน