ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 60 ถึง 03 พ.ค. 60 นักเรียนม.1และม.4 เรียนปรับพื้นฐาน
5 กลุ่มสาระ/วิชาการ
04 พ.ค. 60 ถึง 06 พ.ค. 60 นักเรียนม.1และม.4 เข้าค่ายธรรมะ
ศุนย์ปฎิบัตธรรม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี รองมัณฑนา ไทยแท้
08 พ.ค. 60 ถึง 09 พ.ค. 60 นักเรียนม.1และม.4 เรียนปรับพื้นฐาน
5 กลุ่มสาระ/วิชาการ
09 พ.ค. 60 นักเรียน ม.1 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (ช่วงบ่าย)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
14 พ.ค. 60 ลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5และ ม.6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี วิชาการ/คณะกรรมการ
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครูทุกท่าน
15 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60 นักเรียนที่ติด 0 ร มส. สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูทุกท่าน
22 พ.ค. 60 ถึง 26 พ.ค. 60 นักเรียนที่ติด 0 ร มส. สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชาทุกท่าน
27 พ.ค. 60 ถึง 28 พ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ครูทุกท่าน
01 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
-บริหารงานวิชาการร่วมกับงานคอมพิวเตอร์ให้บริการครูจัดทำสื่อเพื่อจัดทำคลังสื่อ
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ และการนำเสอนข้อมูลขี้นเว็ปไซต์
-จัดทำข้อมูลสื่อการเรียนการสอน เผยแพร่บนเว็ปไซต์
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
03 มิ.ย. 60 อบรมการวัดผลประเมินผล
รองรัชฎาภรณ์/ครูทุกท่าน
06 มิ.ย. 60 สาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน โดยวิทยากรท้องถิ่น
กลุ่มการงานอาชีพ(นายธีรวุธ น้อยนะวะกุล)
06 มิ.ย. 60 ค่ายวิชาการบูรณาการกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(นางวริยาพร โพธฺิ์สุข)
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
ครูทุกท่าน
12 มิ.ย. 60 ส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชาวัดผลและประเมินผล
15 มิ.ย. 60 พฺิธีประดับพระเกี้ยว ม.4
รองมัณฑนา ไทยแท้
20 มิ.ย. 60 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
06 ก.ค. 60 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ครูทุกท่าน
10 ก.ค. 60 หยุดขดเชยวันอาสาฬหบูชา
ครูประจำวิชา
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาค
คณะกรรมการ/วัดผลและประเมินผล
24 ก.ค. 60 ถึง 28 ก.ค. 60 ประกวดมารยาทไทย
กลุ่่มสาระสังคม
01 ส.ค. 60 ตรวจสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 2
วัดผลและประเมินผล
04 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
05 ส.ค. 60 เผยแพร่อาชีพสู่ชุมชน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
08 ส.ค. 60 กิจกรรมวันอาเซียน
กลุ่มสาระสังคม
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูทุกท่าน
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครูประจำวิชา
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
29 ส.ค. 60 อบรมอาชีพให้แก่นักเรียนโดยใช้วิทยากรท้องถิ่น
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
15 ก.ย. 60 กิจกรรมกีฬาสี
ครูประจำวิชา
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาค
คณะกรรมการวิชาการ
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ประกาศผล ผ่าน/ไม่ผ่าน และสอบแก้ตัว
ครูประจำวิชา
04 ต.ค. 60 ครูทุกคนตรวจทานคะแนน ปพ.5
ครูทุกท่าน
06 ต.ค. 60 ตรวจสมุด ปพ.5 กับระบบ
ครูทุกท่าน/วัดผลและประเมินผล
10 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560