ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 62 ตรวจสมุด ปพ.5 กับระบบ sgs
11 มี.ค. 62 ตรวจทานการรวมคะแนนใน ปพ.5
08 มี.ค. 62 ส่งสมุด ปพ.ครั้งที่ 3
25 ก.พ. 62 ถึง 28 พ.ย. 61 สอบแก้ตัว/ส่งงานค้าง
18 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 สอบปลายภาค
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 เรียนตามปกติ
04 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 เรียนตามปกติ
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 ติว O-net ชั้นม.3
01 ก.พ. 62 ถึง 12 ก.พ. 62 ติว O-net ชั้นม.6
31 ม.ค. 62 ตรวจสมุด ปพ.5 กับระบบ sgs
29 ม.ค. 62 ตรวจทานการรวมคะแนนใน ปพ.5
28 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 เรียนตามปกติ
25 ม.ค. 62 ส่งสมุด ปพ.ครั้งที่ 2
21 ม.ค. 62 ถึง 21 ธ.ค. 61 จัดกิจกรรมวันศริสต์มาส/เปิดโลกกว้างทางการศึกษา
21 ม.ค. 62 ถึง 23 ม.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
16 ม.ค. 62 หยุดวันครู
09 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
02 ม.ค. 62 ถึง 04 ม.ค. 62 เรียนตามปกติ
31 ธ.ค. 61 ถึง 01 ม.ค. 62 หยุดวันสิ้นปีและปีใหม่
24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค
17 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 เรียนตามปรกติ
10 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 เรียนตามปกติ
03 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 เรียนตามปกติ
26 พ.ย. 61 ถึง 29 พ.ย. 61 ติว/สอบธรรมศึกษา
23 พ.ย. 61 ส่งสมุดปพ.5ครั้งที่ 1
19 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 เรียนตามปกติ
12 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 เรียนตามปกติ
05 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 เรียนตามปกติ
04 พ.ย. 61 นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียน
29 ต.ค. 61 ถึง 02 พ.ย. 61 นักเรียนเปิดภาคเรียน
25 ต.ค. 61 ถึง 25 พ.ย. 61 ครูลงเวลาปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2561