ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
06 ต.ค. 60 ตรวจสมุด ปพ.5 กับระบบ
ครูทุกท่าน/วัดผลและประเมินผล
04 ต.ค. 60 ครูทุกคนตรวจทานคะแนน ปพ.5
ครูทุกท่าน
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ประกาศผล ผ่าน/ไม่ผ่าน และสอบแก้ตัว
ครูประจำวิชา
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาค
คณะกรรมการวิชาการ
15 ก.ย. 60 กิจกรรมกีฬาสี
ครูประจำวิชา
29 ส.ค. 60 อบรมอาชีพให้แก่นักเรียนโดยใช้วิทยากรท้องถิ่น
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครูประจำวิชา
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูทุกท่าน
08 ส.ค. 60 กิจกรรมวันอาเซียน
กลุ่มสาระสังคม
05 ส.ค. 60 เผยแพร่อาชีพสู่ชุมชน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
04 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
01 ส.ค. 60 ตรวจสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 2
วัดผลและประเมินผล
24 ก.ค. 60 ถึง 28 ก.ค. 60 ประกวดมารยาทไทย
กลุ่่มสาระสังคม
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาค
คณะกรรมการ/วัดผลและประเมินผล
10 ก.ค. 60 หยุดขดเชยวันอาสาฬหบูชา
ครูประจำวิชา
06 ก.ค. 60 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ครูทุกท่าน
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
20 มิ.ย. 60 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 มิ.ย. 60 พฺิธีประดับพระเกี้ยว ม.4
รองมัณฑนา ไทยแท้
12 มิ.ย. 60 ส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชาวัดผลและประเมินผล
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
ครูทุกท่าน
06 มิ.ย. 60 สาธิตการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน โดยวิทยากรท้องถิ่น
กลุ่มการงานอาชีพ(นายธีรวุธ น้อยนะวะกุล)
06 มิ.ย. 60 ค่ายวิชาการบูรณาการกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(นางวริยาพร โพธฺิ์สุข)
03 มิ.ย. 60 อบรมการวัดผลประเมินผล
รองรัชฎาภรณ์/ครูทุกท่าน
01 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
-บริหารงานวิชาการร่วมกับงานคอมพิวเตอร์ให้บริการครูจัดทำสื่อเพื่อจัดทำคลังสื่อ
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อ และการนำเสอนข้อมูลขี้นเว็ปไซต์
-จัดทำข้อมูลสื่อการเรียนการสอน เผยแพร่บนเว็ปไซต์
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
27 พ.ค. 60 ถึง 28 พ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ครูทุกท่าน
22 พ.ค. 60 ถึง 26 พ.ค. 60 นักเรียนที่ติด 0 ร มส. สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชาทุกท่าน
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครูทุกท่าน
15 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60 นักเรียนที่ติด 0 ร มส. สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูทุกท่าน
14 พ.ค. 60 ลงทะเบียนเรียน ม.2 ม.3 ม.5และ ม.6
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี วิชาการ/คณะกรรมการ
09 พ.ค. 60 นักเรียน ม.1 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (ช่วงบ่าย)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
08 พ.ค. 60 ถึง 09 พ.ค. 60 นักเรียนม.1และม.4 เรียนปรับพื้นฐาน
5 กลุ่มสาระ/วิชาการ
04 พ.ค. 60 ถึง 06 พ.ค. 60 นักเรียนม.1และม.4 เข้าค่ายธรรมะ
ศุนย์ปฎิบัตธรรม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี รองมัณฑนา ไทยแท้
01 พ.ค. 60 ถึง 03 พ.ค. 60 นักเรียนม.1และม.4 เรียนปรับพื้นฐาน
5 กลุ่มสาระ/วิชาการ